COVID-19 Resources – Hmong


Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Tej lus uas tham txog kabmob COVID-19

Txoj Kev Cais rau Koj Thiab Koj Tsev Neeg Ntaws Tu Mob

Ntaub npog qhovncauj qhovntswg pabtxo kis kabmob kom tsawg rau kabmob COVID-19

Using Cloth Face Masks

 

Kev nyob sibnrug ntawm ib leeg rau ib leeg yog txhais li cas?

What is Social Distancing